• 7069331626
 • સોમ થી શનિ - સવારે 10:00 થી સાંજે 06:00

દેના આર.સે.ટી. ભુજ-કચ્છ

Our Staff

...

શ્રી અજીત શર્મા

 • હોદ્દો : નિયામક
 • મોબાઇલ નં. : 9913039004
 • અભ્યાસ : B.S.C.
...

શ્રી હર્ષદ વાસાણી

 • હોદ્દો : ફેકલ્ટી
 • મોબાઇલ નં. : 9879640416
 • અભ્યાસ : M.S.W.
...

શ્રી મિલાપ વૈષ્ણવ

 • હોદ્દો : ફેકલ્ટી
 • મોબાઇલ નં. : 9638500509
 • અભ્યાસ : M.B.A.-H.R.
...

શ્રી વનીતાબેન ખત્રી

 • હોદ્દો :સીનીયર ઑફિસ આસીસ્ટન્ટ
 • મોબાઇલ નં. :
 • અભ્યાસ : B.A. (Home Science)
...

શ્રી વિવેક પરમાર

 • હોદ્દો :ઑફિસ એટેંડર
 • મોબાઇલ નં. : 8460217683
 • અભ્યાસ : 12 પાસ
...

શ્રી મયુર જોષી

 • હોદ્દો : ગાર્ડનર / સેક્યુરીટી ગાર્ડ
 • મોબાઇલ નં. : 9427761984
 • અભ્યાસ : 10 પાસ
Visitors Count
3
2
9
1
0

© 2019 Dena RSETI Bhuj-Kutch . All rights reserved | Design by Radhe Infocare